AVÍS LEGAL

1. INFORMACIÓ GENERAL

1.1. En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI), en especial del que disposa l’article 10, li informen de les següents dades identificatives:

  • Denominació: Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB)
  • Adreça: Carrer Pujades, 350, 08019 de Barcelona.
  • CIF: Q0866003G.
  • Telèfon: 900 705 705.
  • FAX: 93 212 47 74
  • Adreça electrònica: info@coib.cat
  • Estatuts: aprovats per la Resolució JUS/2408/2009, de 21 d’agost, DOGC número 5460
  • Número Registre Col·legis Professionals Generalitat de Catalunya: IiI/B-2 de 30 d’octubre de 1986.

1.2. L’accés a aquesta pàgina web és gratuïta excepte el cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés contractat pels usuaris. La pàgina web està creada per donar a conèixer i permetre l’accés general de tots els usuaris, a la informació, activitats, productes i serveis que ofereix COIB-Espai Pujades.

1.3. L’ús d’aquesta pàgina web atribueix la condició d’usuari de la pàgina web (en endavant l’usuari) i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, en la versió publicada pel COIB, en el mateix moment en què l’usuari accedeixi a la pàgina web i durant el temps que es trobi connectat a la pàgina web o a algun dels serveis que es faciliten a través de la mateixa. És responsabilitat de l’usuari llegir aquest Avís Legal sempre que accedeixi a aquesta pàgina web, doncs les condicions d’ús poden ser modificades. Si l’usuari no està d’acord amb les presents condicions, haurà d’abstenir-se de l’ús d’aquesta pàgina web.

1.4. Alguns serveis de la pàgina web poden estar sotmesos a condicions particulars i instruccions que, si s’escau, substitueixen, complementen i/o modifiquen el present Avís Legal i que hauran de ser acceptades per l’usuari abans d’iniciar el servei corresponent.

2. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

2.1. L’usuari reconeix i accepta que les marques, noms comercials, signes, logotips, textos, imatges, sons, fitxers, combinacions de colors, o qualsevol altre element, la seva estructura i disseny, la selecció i forma de presentació dels materials inclosos a la web, programes d’ordinador, codis font i la pàgina web en el seu conjunt estan protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat del COIB i/o de tercers, els quals tenen el dret exclusiu d’utilitzar-los.

Qualsevol ús o explotació d’aquests drets estarà subjecte a l’autorització prèvia i expressa per part del COIB o el tercer titular dels drets afectats.

2.2. Queda prohibida la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, transmissió i, en general, qualsevol forma d’explotació per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d’aquesta web, llevat en els casos previstos a la llei o que es disposi de l’autorització prèvia del COIB.

2.3. Queda prohibit descompilar, realitzar enginyeria inversa, suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistemes de seguretat que estiguin instal·lats a la pàgina web. L’usuari es compromet a respectar els drets enunciats i a evitar qualsevol actuació que pogués perjudicar-los, reservant-se el COIB l’exercici de quantes accions legals li corresponguin en defensa dels seus legítims interessos.

3. CONDICIONS D’ÚS

3.1. L’usuari es compromet a utilitzar la pàgina web, els seus continguts i serveis, de conformitat amb la llei, amb el present Avís Legal, amb les condicions particulars de certs serveis i amb els altres avisos, reglaments d’ús i instruccions, com també amb la moral i els bons costums generalment acceptats i a l’ordre públic.

3.2. A aquest efecte, l’usuari ha d’abstenir-se d’utilitzar qualsevol dels serveis amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits i lesius dels drets i interessos de tercers o que sobrecarreguin, danyin o inutilitzin les xarxes, servidors i altres equips informàtics (hardware) o productes i aplicacions informàtiques (software) del COIB i/o de tercers.

3.3. La responsabilitat de l’ús de la informació continguda en la pàgina web és de l’usuari.

3.4. L’usuari s’abstindrà d’obtenir, o intentar obtenir, els continguts de la web per mitjans o procediments diferents dels que s’hagin posat a la seva disposició o indicat a l’efecte o dels que s’utilitzen habitualment a la xarxa. El COIB no es responsabilitza dels danys i perjudicis que puguin patir els equips informàtics dels usuaris a causa que aquest hagi usat de forma indeguda o negligent la pàgina web.

3.5. D’acord amb el que estableix la clàusula 6 d’aquest Avís Legal, així com la Política de Protecció de Dades aplicable en cada moment, la utilització de certs serveis o sol·licituds dirigits al COIB estan condicionats a omplir el corresponent formulari.

3.6. La informació que l’usuari faciliti a través dels formularis de la pàgina web haurà de ser certa. L’usuari garanteix l’autenticitat de totes les dades que comuniqui i mantindrà actualitzada la informació facilitada al COIB. En tot cas, l’usuari és l’únic responsable de les manifestacions falses, inexactes o incomplertes que realitzi i dels perjudicis que això pogués causar al COIB i/o a tercers per a la informació que faciliti.

3.7. Quan la pàgina web permeti la divulgació de continguts per part de l’usuari, com per exemple el bloc d’Espai Pujades, aquests seran conforme a la llei, les presents condicions, la moral, els bons costums i l’ordre públic.

4. EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT

4.1. Aquest lloc web té com a objectiu principal informar sobre els serveis que ofereix COIB-Espai Pujades, i per això els continguts del mateix són de caràcter informatiu i orientatius. La informació continguda en aquest web pot no ser correcta, malgrat els esforços realitzats per vetllar per la seva veracitat i actualització.

4.2. El COIB no es fa responsable de les decisions preses a partir de la informació subministrada en la pàgina web ni dels danys i perjudicis produïts a l’usuari o tercers amb motiu de les actuacions que tinguin com únic fonament la informació obtinguda d’aquesta web.

4.3. El COIB queda eximit de qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin derivar-se de la captació i ús per part de tercers de les informacions, de la publicitat i d’opinions facilitades pels usuaris a la pàgina web.

4.4. El COIB no es responsabilitza dels danys i perjudicis ocasionats en el sistema dels usuaris del lloc web, doncs l’accés no implica l’obligació del COIB de garantir la inexistència de virus o altres elements informàtics lesius. És responsabilitat dels usuaris comptar amb eines adequades per detectar i desinfectar els programes informàtics lesius.

4.5. El COIB es reserva el dret a modificar, actualitzar, suspendre, interrompre o suprimir en qualsevol moment els continguts i serveis de la web sense prèvia notificació.

4.6. El COIB no garanteix l’accés continuat, ni la correcta visualització, descarrega o utilitat dels elements o informacions contingudes a les pàgines del COIB, que poden ser interromputs per factors o circumstàncies que estan fora del seu control. El COIB no es fa responsable dels danys i perjudicis que pogués causar.

4.7. A la web d’Espai Pujades es poden incloure enllaços per accedir a pàgines web alienes, en aquests casos el COIB actua com a prestador de serveis d’intermediació d’acord amb el disposat a l’article 17 de la LSSI i el COIB no es fa responsable dels continguts, informacions o imatges dels enllaços que es troben a la web i que permeten l’accés a altres pàgines d’Internet. El COIB només serà responsable dels continguts i serveis subministrats en les pàgines web enllaçades en la mesura que tingui coneixement efectiu de la il·licitud i no hagi desactivat l’enllaç amb la diligència deguda.

Si l’usuari té coneixement del contingut il·lícit, inadequat, denigrant, violent o contrari a la moral d’una pàgina web enllaçada pot comunicar-ho al COIB indicant les seves dades personals (nom, adreça, telèfon i correu electrònic), la descripció dels fets que manifestin el caràcter il·lícit o inadequat de la pàgina web enllaçada i, en cas que s’hagin vulnerat drets, les dades personals del titular dels drets infringits així com el títol que acrediti la legitimació.

La recepció d’aquesta comunicació no suposarà el coneixement efectiu per part del COIB de les activitats i continguts indicats pel comunicant.

4.8. El COIB no coneix els continguts i els serveis enllaçats i per tant no es fa responsable dels danys i perjudicis per la il·licitud, qualitat, desactualització, indisponiblitat, error i inutilitat dels continguts i serveis de les pàgines web enllaçades.

5. ENLLAÇOS A LA WEB DE COIB-ESPAI PUJADES

5.1. L’usuari que vulgui introduir un enllaç des de la seva pàgina web a la pàgina web del COIB-ESPAI PUJADES haurà de complir amb les següents obligacions:

– L’enllaç vincularà a la pàgina web principal, llevat autorització expressa per redireccionar a una pàgina secundària, que en cap cas podrà ser reproduïda.

– Queda prohibit l’ús de frames o marcs de qualsevol tipus que emboliquin la pàgina web o permetin la visualització de la informació, activitats, serveis o productes a través de direccions d’Internet diferents a les d’aquesta pàgina web.

– La pàgina d’enllaç no podrà desenvolupar activitats o posar dispositius que siguin contraris a la llei, la moral, els bons costums i l’ordre públic.

– Des de la pàgina web on s’enllaça aquesta web no es realitzaran manifestacions falses, inexactes o incorrectes sobre el COIB, Espai Pujades, les seves col·legiades i col·legiats, el seu personal, la qualitat dels serveis que presta o qualsevol altre professional d’infermeria a tot el territori de l’Estat.

– El remitent no podrà utilitzar la marca gràfica o mixta o qualsevol signe distintiu del COIB dins el seu propi lloc web, llevat que tingui autorització prèvia i expressa del COIB.

– L’existència d’un enllaç no implica l’existència de relacions entre el COIB i el propietari del lloc web, ni l’acceptació ni aprovació per part del COIB dels seus continguts o serveis.

6. PROTECCIÓ DE DADES

6.1. El COIB garanteix el compliment de les obligacions derivades de la normativa de protecció de dades, el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de les dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD). El COIB posa a disposició dels usuaris la Política de Protecció de Dades que hauran d’acceptar quan facilitin les seves dades a través d’aquesta pàgina web.

7. LEGISLACIÓ APLICABLE

7.1. Les presents condicions d’ús queden subjectes a la llei espanyola. Per a la resolució de qualsevol conflicte que pogués derivar-se de l’accés a la pàgina web, l’usuari i el COIB renuncien al seu fur propi que els pogués correspondre i acorden sotmetre’s expressament als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona